Tuyên truyền sâu rộng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.